Nyolc Szerencsjel
Nyolc Szerencsjel
Adó 1% felajánlás:
18511196-1-06

A közösség bankszámlája:

10401268-50526648-84551003

Köszönjük az adományokat!

PDF

BUDDHA, DHARMA, SZANGHA

Nagyítás

Buddha = törekvés a megvilágosodásra
Dharma = Buddha tana
Szangha = Közösség

BUDDHA

Az emberi élet célja nem más, mint a megvilágosodásra való törekvés. Hogy ez a törekvés az emberi létállapotban felébredhessen, el kell jutnia az embernek a fizikai létállapotában arra a felismerésre, hogy van szenvedés. Ha ez megtörtént, az egyén keresővé válik. Ez a tudatállapot viszi tovább a tanuláson keresztül a megértés felé, ami a Dharma.

Buddha személyével adta a biztonságot, és a példát, hogy a tisztánlátás elérhető, és ezzel az emberi élet eléri valódi célját. Buddha tana olyan tiszta forrás, melyet megértve, és követve minden emberben felébred a tisztánlátás, ami az élet teljességének feltétele.

A buddhizmus tana nem egy vallásgyakorlás, hanem egy valóságra épített életlátás. A vallási elemeknek tekinthetjük : a meditációt, a mantrákat a tudati és energetikai beavatásokat, a szertartásokat. Ezen .elemeket támasztékként alkalmazza a buddhizmus, nem célként, csak eszközként a cél eléréséhez. ( A cél az egyén felelős és tudatos élete, mely feltétele a végső megvilágosodásnak. ) Ezeknek mind megvannak a sajátságos funkciói, az ember zavaros tudatából való felébredésének folyamatában . De soha nem téveszti szem elől a buddhizmust gyakorló, hogy semmi sincs kívül, csak annak látja, amíg a létezést működtető aspektusokat nem ismeri, és nem érti.

DHARMA

A Dharma = Tan. A tan tartalmazza annak a megvilágítását, hogy a szenvedésnek van oka, és ez az ok a vágyakban található. A Dharma alaptana, a Négy Nemes igazság. Melyek:

 • Van szenvedés
 • A szenvedésnek van oka
 • A szenvedés oka a vágy
 • A szenvedés megszüntetésének van módja.

A szenvedés megszüntetésének módja a Nyolcágú Nemes Ösvény:

 • Helyes nézet
 • Helyes gondolkodás
 • Helyes beszéd
 • Helyes viselkedés
 • Helyes életmód
 • Helyes törekvés
 • Helyes elmélkedés – törekvés a megértésre
 • Helyes elmélyedés – meditáció

Az élet állandó változás, de a cél nem változik. Az emberi lét célja a harmónia megtalálása önmagában, az élet értelmének megértése, a lét és nemlét körforgásának teljes megismerése.

A SZANGA

A buddhizmus tanait gyakorlók gyülekezete, közössége .A mindenkori buddhista tradíció, vagy iskola függvényében vagy általában a buddhizmus követőit jelenti. A közösség a szenvedés megszüntetésének támasza,- a helyes út követéséhez, a Nyolcágú Nemes Ösvény tanainak gyakorlásához ad segítséget.

SZANGHA SZEREPE

A Szangha, közösséget jelent.

Az ember szabad akarattal rendelkezik a fizikai szintű létezésében. A szabad akarat mindaddig a tudatlanság aspektusából merítve cselekszik, amíg a tudás a helyére nem lép.

A közösség segíti az egyént, hogy a helyes 8 pontot( Nemes Nyolcrétű Ösvény) személyes értelmezéssel fölismerje, ezután képessé válik a- szerint cselekedni. Az a közösség, kiknek törekvése ezen a fölismerési szinten van, az általános nézettől eltávolodva a tanokra támaszkodik. Teszik ezt abból a célból, hogy a fejlődés létrejöhessen. A tudatosan gondolkodó közösségben, az egyén képes lesz a saját tudatosságát fejleszteni, így válik egyre inkább tiszta tükörré önmaga, és mások javára.

A közösség nélkül nem jöhet létre a megvilágosodás, mert önmaga valóságának a megtapasztalása csak a “tükrökkel lehetséges”. Az egymásra hatások, és reagálások, különböző cselekvési következményeket hoznak létre. Amíg a tudatlanság a kiindulási pont, addig a hatás, és a válasz reakció is, a téves nézetek téves eredményeit hozzák meg, mely további szenvedést okoz. Ezekből leszenek a zavaró érzelmek. Úgy mint- a harag, a félelem, a csalódottság. Ezekből következik a bosszúvágy, birtoklásivágy, önzés, hatalomvágy, bizonytalanság, gyűjtögetés, ragaszkodás, melyek további szenvedés forrásai. E zavaró érzelmekből táplálkoznak a testi és érzelmi betegségek.

A „torz tükör” nehezen fölismerhető tudás nélkül, mert mindenki a saját tudatlansági szintje szerint értékel és ítél meg valamit, nem a valóság szerint. Néha félreértésnek, néha becsapásnak gondolják, ezért követi a sértettség és a vádaskodás, pedig csak a vonzás törvényéről van szó. A tudatosság az az állapot, amikor az egyén már képes a helyeset és helytelent, önmagában fölismerni, és nem a tükröt vádolja. Egyben rájön arra is, hogy amit tapasztal, önmaga hozta létre.

Egy azonos törekvési közösségben hasonló a tudatszint, ezért, ha valaki alkalmanként téves nézőpontból cselekszik, gyakorló társai képesek konfliktus nélkül, szerető kedvességgel rávilágítani a valóságra. Így a helyes megértés felé kevesebb lesz a vargabetű, gyorsabbá válhat a felemelkedés a tiszta tudat felé.

Más szóval, a spirituális törekvésű közösség egy biztonságos gyakorló pálya a szélesebb területekhez. A közösség a felismerések megnyilvánítási helye is egyben addig, amíg az egyén képessé válik azt tovább vinni.

A MESTER SZEREPE A KÖZÖSSÉGBEN

A mester szerepe: Elsősorban a tan átadása, fentiek tanítása mind három szinten. A tanítás ezen a szinten jelenti: az információ átadást elsősorban. Maga a tanítás egyik része a tudatnak szól, másik oldala a gyakorlatozási formákat mutatja meg.
A mester szerepe: (ezen a szinten) a személye, elhívatottsága. Mert személyében hordozza a megvilágosodottság aspektusát, – melyet a beavatással ad át, -hogy a keresővé válás lehetőségét megerősítse az egyénben.

Ezt követi a gyakorlatokból születő tapasztalat, és a bizonyosság megszerzése. Innen már egyenes az útja a tanítványnak is, a feltétel nélküli elhívatottsághoz.
A tanok megismerését és megértését a mester tovább segíti személyes konzultációkkal.

A mester feladata, a közösség létrejöttének segítése, és fenntartása, hogy a lehetőséget biztosítsa az ismeretek megszerzése utáni gyakorláshoz. Továbbá feladata, a közösségben való történések átlátása, az összefüggések megvilágítása. Az egyént a személyes megértésében való segítése.

A mester- tanítvány kapcsolat kialakulása egy hosszú és bensőséges folyamat, mely mindkét részről nélkülözhetetlen az elérhető legjobb eredmény érdekében. Alapja a teljes bizalom, a szerető kedvesség, és alázat megléte a mester és a tanítvány részéről is. Ha nincs meg a tanítvány részéről mindez, akkor alaptalan sérelmekké degradálhatja a mester intelmeit, útmutatását.

MI TÖRTÉNIK AKKOR, HA A HÁRMASSÁG – BUDDHA, DARMA, SANGHA – VALAMELYIKE NINCS JELEN A KÖZÖSSÉGBEN?

Ha nincs a Buddha: ha nincs jelen a megvilágosodás célkitűzése, …
de van mester és közösség, akkor a keresés nem kap megfelelő energiát, ugyanis nem érkezik útmutatás, mert nincs céltudatos keresés. Ennek következménye, hogy a közösség egymásra hatása a benne lévők tudatlanságának a tovább gerjesztése lesz csupán. A csoport a vezetővel öncélú, valami téveszmére vagy részletre összpontosító ok folytán van együtt. (Céltévesztés)

Ha nincs a DHARMA vagy téves ideológia van helyette, …
de van mester és közösség, akkor ugyan ez a helyzet, a cél a megvilágosodásért ugyan ki van tűzve, de a TAN nem segít. Ilyenkor a csoportot vezető mester felállít egy általa meghatározott tant, és a közösség követi. (Céltévesztés)

Ha nincs SANGHA, …
akkor az egyén az elért tudást nem tudja a megfelelő környezetben megtapasztalni. A mesterrel (ha van) függőségi viszony alakulhat ki, mert hiányzik a közösség, ami a DHARMA megtapasztalását, és a céltudatosságot a megvilágosodásra való törekvésben biztosítaná. (Céltévesztés)

HOGYAN LEHET ELÉRNI, HOGY MINDHÁROM FELTÉTEL MEGNYILVÁNULJON?

KITARTÁSSAL. Helyes indítékkal, helyes szándékkal.
„TÖREKEDJETEK FÁRADHATATLANUL”

 

A reiki beavatás hatása az egyénre nézve

A reiki beavatás tartalmazza a Buddha, Dharma, Szangha hármasságát, mely az egyén spirituális útjához ad lehetőséget. Amikor valaki reiki beavatása kap, és reikivel kezeli magát, még nem tudatos a reikivel való munkájának a céljában és az okában sem.

A reiki energia minden információt magában hordoz, ami szükséges a megértéshez, és a megvilágosodáshoz. Aki elfogadja ezt az útmutatást, és reikiben részesíti önmagát, ezt az információ aspektust folytonosan magához fogadja. A megfelelő aurarétegekben a szükséges információk idővel telítődnek, vagyis kicserélődnek. Az alacsonyabb tudati szintből származó érzékelések, értelmezések, vágyak, és az érdeklődés más irányba terelődik.

Az aurarétegekbe besűrűsödött energia információk a felszínre kerülnek. Ekkor kerül át lassanként a csakra tudatokból folyamatosan a tudatos tudatba az életlátás megváltozása. Az életlátás megváltozása a csakrák különböző szintjén késztetést ad a tudatnak a helyes váltásra.

 • Az első csakra váltása az anyaghoz való viszonyulást változtatja meg.
 • A második a párkapcsolatokhoz való viszonyulást.
 • A harmadik a céltudatosság felébredéséhez, és a célhoz való viszonyulást.
 • A negyedik önmagához és másokhoz való viszonyulás.
 • Az ötödik a kommunikáció, a helyes beszéd- a lényegest szétválasztja a lényegtelentől.
 • A hatodik a megérzések, a belső béke és a belső hang létének felismerése.
 • A hetedik az énhez, az egóhoz való viszonyuláson túlhaladva megnyitja magát az egységbe tartozás megélése felé.

A REIKI BEAVATÁST KÖVETŐ EMBERI MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁKRÓL

 1. Beavatás után a beavatott örömmel üdvözli élményeit, azután búcsút int nekik. Ilyenkor az történik, hogy az egyén nem dolgozik magán reikivel, de a reiki azért dolgozik az egyénen. A fejlődés folyamata ilyen módon rendkívül lassú, mert nem segíti a tudatosság oly mértékben, mint a csoportoknál.
 2. Beavatás után a beavatott lebecsüli a beavatást, de rájön, hogy “van más is” az életben, és keresővé válik ugyan, de még sok terep marad a tudatlanságnak, mert az ÉN TUDOM állapotából dönt a további sorsa felől. Itt az önátadás minimális szinten sem valósul meg. Nem a szív, hanem az ego, a racionális elme keres. (Mindenféle tanfolyamokat keres fel.)
 3. Beavatás után a beavatott örömmel üdvözli élményeit, befelé fordul, hálát és félelmet is érez, ezért igyekszik mestere mellett maradni, ha teheti. Itt már a szív is keres, de az elme erősen kételkedik, fél.
 4. Beavatás után a beavatott azonnal, és teljes erővel átadja magát a keresésnek. Azt állítja, mindig is “ezt” kereste, egész életében. Nem érti ugyan, de érzi és ebből tudja, hogy ez az ő útja, élete segítője. Pontról pontra átalakítja életét olyan formába, hogy a keresést hatékonyan folytathassa. Áldozatos és kitartó lesz. Szívéből kívánja mestere útmutatását, tanítását és jelenlétét.

Ezek az alap indító állapotok keverednek, és változnak aszerint, hogy a tanítvány mennyire törekszik a megismerésre, a megtapasztalásra, és mennyire veszi igénybe a mester és a közösség segítségét. Akit a szíve hajt, annak rendkívül fontos lesz, hogy változtasson a megszokott életén. Ennek megvalósítási formáit is megtalálja. Segít benne a napi reiki kezelés, a meditáció gyakorlása. Hiszen ez a legtöbb, amit kezdetben megtehet, s ez meg is ad mindent, amire szüksége lehet. Mert a reiki energia mindig olyan megnyilvánulási formákat teremt, ami az egyén karmájának a legmegfelelőbb.

AKIK A BUDDHA, DHARMA, SANGHA HÁRMASSÁGÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL JÁRHATJÁK SPIRITUÁLIS ÚTJUKAT, ÁLDÁS KÍSÉRI MINDEN LÉPÉSÜKET.

 • Ha a reikis még nem érett rá, hogy élő tanítóval lehessen kapcsolatban,
 • Ha a reikis még nem érett rá, hogy közösséggel tudjon kapcsolatba kerülni,
 • Ha a reikis még nem érett rá, hogy minden segítséget megkapjon a megvilágosodásért,

akkor mindezek még előtte állnak az úton.

Akik “kapnak” avatómestert, de nem kapnak közösséget, csak a reiki erőhöz folyamodhatnak segítségért.
Akik “kapnak” közösséget, de nem kapnak élő mestert, az ismeretek megszerzésére kell törekedniük. Ha ez megtörtént, az egyén megtalálja a rezgésének megfelelő mestert és csoportot is, a vonzás törvénye alapján.
Aki pedig mindezt már megtalálta és elvesztette, az még nem volt képes megbecsülni és meglátni ennek értékét, ezért engedte el.

Sok zavart keltő, tudatlanságból fakadó beszéd kering a reikiről, és a reikivel avatottakról. Amíg nem jártad be tisztességgel ezt az utat, nem könnyű átlátni, de könnyű téves alapokra helyezett valótlanságokat állítani. Nem hasznos annak, aki ilyen beszédekre hallgat, vagy ilyen dolgokat alaptalanul állít, mert mint tudjuk, mindennek megvan a maga következménye, és senki sem akarhat rosszat magának, vagy másoknak,- még akaratlanul, tudatlanságból sem- előidézni.

Reiki avatás nélkül lehet spirituális utat járni, de reiki beavatással, sokkal gyorsabb és könnyebb.